:  Greek  English   : 0 Items


 CCTV Êõêëùìáôá

 Gadget

 Hardware H/Y

 Åðáããåëìáôéêüò ¹÷ïò

 ÐåñéöåñåéáêÜ Ç/Õ

 ÁîåóïõÜñ IPHONE-IPAD

 Audio-Video Repeaters

 Ç÷ïò-Åéêüíá

 Ç÷åßá Multimedia

 Ðïëõìç÷áíÞìáôá

 GPS

 ÌéêñïóõóêåõÝò

 Media Players

 UPS

 Wi-Fi Tablet

 ÄéêôõáêÜ

 ÄÝêôåò ØçöéáêÞò Ôçëåüñáóçò

Newsletter
E Mail


Your name


 
.


' '. Óåô ç÷åßùí 5.1

CMP-SP SU110 Óåô ç÷åßùí 5.1 Ìéêñïý ìåãÝèïõò óåô ç÷åßùí 5.1. ÐñïóöÝñåé surround Þ÷ï óå ìïõóéêÞ, ôáéíßåò, ðáé÷íßäéá êáé ìðïñåß íá óõíäåèåß ìå PC, CD player Þ MP3 player. - Ôáîéíüìçóç: ÅíåñãÞ - Éó÷ýò RMS: 30W - ÌÝãéóôç éó÷ýò: 300W - ÔÜóç: 230V - Åýñïò óõ÷íüôçôáò: 150 - 20.000Hz - Line In: o÷é - Ôçëå÷åéñéóôÞñéï: o÷é - ×ñþìá: ìáýñï - Óýíäåóç áêïõóôéêþí: Ï÷é - Eîïäïò Subwoofer: 1W RMS ÊáôáóêåõáóôÞò : KONIG

69,90€
   


  |     |     |     |