:  Greek  English   : 0 Items


 CCTV Êõêëùìáôá

 Gadget

 Hardware H/Y

 Åðáããåëìáôéêüò ¹÷ïò

 ÐåñéöåñåéáêÜ Ç/Õ

 ÁîåóïõÜñ IPHONE-IPAD

 Audio-Video Repeaters

 Ç÷ïò-Åéêüíá

   CD-Player

   DVD Player

   ÔçëåïñÜóåéò

 Ç÷åßá Multimedia

 Ðïëõìç÷áíÞìáôá

 GPS

 ÌéêñïóõóêåõÝò

 Media Players

 UPS

 Wi-Fi Tablet

 ÄéêôõáêÜ

 ÄÝêôåò ØçöéáêÞò Ôçëåüñáóçò

Newsletter
E Mail


Your name


 
.


' '. Öïñçôü CD / MP3 player

CDP 4212 BLUE Öïñçôü CD / MP3 player ÃåíéêÜ ×áñáêôçñéóôéêÜ: Bass-Boost-System, ïèüíç LCD, Ýíäåéîç åðéðÝäïõ ìðáôáñßáò. - Ñáäéüöùíï: Eùò 120 äåõôåñüëåðôá anti-shock/anti-rolling ãéá áíáðáñáãùãÞ MP3 êáé 40 äåõôåñüëåðôá ãéá audio CD, CD-R, CD-RW, óõìâáôü ìå MP3, ðñïãñáììáôéóìüò Ýùò 20 CD tracks êáé 64 mp3 tracks, ëåéôïõñãßá êëåéäþìáôïò ðëÞêôñùí. - ÓõíäÝóåéò: Õðïäï÷Þ óôåñåïöùíéêþí áêïõóôéêþí (âýóìá 3,5 mm), line-out ðñßæá (âýóìá 3,5 mm), õðïäï÷Þ óýíäåóçò äéêôýïõ 4,5 Volt - Ôñïöïäïóßá: Ëåéôïõñãßá ìå ìðáôáñßåò: 2 x 1,5V(AA) (äåí ðåñéëáìâÜíïíôáé) - ×ñþìá: Ìðëå

49,80€
   


  |     |     |     |