:  Greek  English   : 0 Items


 CCTV Êõêëùìáôá

 Gadget

 Hardware H/Y

   Âåëôéþóåéò Ç/Õ

   CD-ROM/DVD

   ÊïõôéÜ H/y

   ÊÜñôåò Ãñáöéêþí

   Modem/Routers

   Motherboards

   Switches Äéêôýïõ

   Åîùôåñéêïß Óëçñïß Äßóêïé

 Åðáããåëìáôéêüò ¹÷ïò

 ÐåñéöåñåéáêÜ Ç/Õ

 ÁîåóïõÜñ IPHONE-IPAD

 Audio-Video Repeaters

 Ç÷ïò-Åéêüíá

 Ç÷åßá Multimedia

 Ðïëõìç÷áíÞìáôá

 GPS

 ÌéêñïóõóêåõÝò

 Media Players

 UPS

 Wi-Fi Tablet

 ÄéêôõáêÜ

 ÄÝêôåò ØçöéáêÞò Ôçëåüñáóçò

Newsletter
E Mail


Your name


 
.


' '. CASE RM238 BR Êïõôß ATX MidiTower "Tornado"

Êïõôß ATX MidiTower "Tornado" Form-factor: ATX ÁíåìéóôÞñåò: - 2x 80 mm ìå ìðëå LED - 1x 120 mm Èýñåò åìðñüò: - USB 2.0: 2x - ¸îïäïò Þ÷ïõ (áêïõóôéêÜ): 1x - Åßóïäïò Þ÷ïõ (ìéêñüöùíï): 1x Èýñåò åðÝêôáóçò: - 5.25" åîùô.: 4x - 3.5" åîùô.: 1x - 3.5" åóùô.: 5x - Èýñåò åðÝêôáóçò: 7x (Full Size) ÊáôáóêåõáóôÞò : RAIDMAX

64,90€
   


  |     |     |     |