:  Greek  English   : 0 Items


 CCTV Êõêëùìáôá

 Gadget

   Adaptors-Óõíäåóéìüôçôá

   Gadget Ðáðáêïëïõèçóçò

   Internet Radio

   Ôçëåóêïðéêá -Êõáëéá

   USB

   ÄéÜöïñá

   ØçöéáêÝò Êïñíßæåò

 Hardware H/Y

 Åðáããåëìáôéêüò ¹÷ïò

 ÐåñéöåñåéáêÜ Ç/Õ

 ÁîåóïõÜñ IPHONE-IPAD

 Audio-Video Repeaters

 Ç÷ïò-Åéêüíá

 Ç÷åßá Multimedia

 Ðïëõìç÷áíÞìáôá

 GPS

 ÌéêñïóõóêåõÝò

 Media Players

 UPS

 Wi-Fi Tablet

 ÄéêôõáêÜ

 ÄÝêôåò ØçöéáêÞò Ôçëåüñáóçò

Newsletter
E Mail


Your name


 
.


' '. INTENSO 12602,ØçöéáêÞ êïñíßæá 7"

ØçöéáêÞ êïñíßæá 7" - Ïèüíç : 7" (17,78 cm) TFT-LCD øçöéáêÞ - ÁíÜëõóç :800 x 600 pixel (max.) - Ôýðïò ïèüíçò: 4:3 - 16:9 - Contrast: 400:1 - ÓõìâáôÞ ìå åéêüíåò JPEG - ÓõìâáôÞ ìå: USB 2.0 | SD | SDHC | MMC | MS - Õëéêü êáôáóêåõÞò : áêñõëéêü ÊáôáóêåõáóôÞò : INTENSO

59,00€
   


  |     |     |     |