:  Greek  English   : 0 Items


 CCTV Êõêëùìáôá

 Gadget

 Hardware H/Y

 Åðáããåëìáôéêüò ¹÷ïò

 ÐåñéöåñåéáêÜ Ç/Õ

 ÁîåóïõÜñ IPHONE-IPAD

 Audio-Video Repeaters

 Ç÷ïò-Åéêüíá

 Ç÷åßá Multimedia

 Ðïëõìç÷áíÞìáôá

 GPS

 ÌéêñïóõóêåõÝò

 Media Players

 UPS

 Wi-Fi Tablet

 ÄéêôõáêÜ

 ÄÝêôåò ØçöéáêÞò Ôçëåüñáóçò

Newsletter
E Mail


Your name


 
.


' '. CMP-SP SW11 2.1 Subwoofer Set.

2.1 Subwoofer Set - Éäáíéêü ãéá Ç/Õ, Walkman êáé MP3. - Ñýèìéóç Ýíôáóçò êáé bass. - Éó÷ýò: 720Watt PMPO. (RMS: 2 x 6W äïñõöüñïé, 18W Subwoofer). - MáãíçôéêÜ èùñáêéóìÝíá. - Óõ÷íüôçôá: 40Hz-20KHz. - ÄéáóôÜóåéò Sub: 150 x 200 x 280mm. - ÄéáóôÜóåéò äïñõöüñùí: 105 x 185 x 120mm. ÊáôáóêåõáóôÞò : KONIG

28,50€
   


  |     |     |     |