:  Greek  English   : 0 Items


 CCTV Êõêëùìáôá

 Gadget

 Hardware H/Y

   Âåëôéþóåéò Ç/Õ

   CD-ROM/DVD

   ÊïõôéÜ H/y

   ÊÜñôåò Ãñáöéêþí

   Modem/Routers

   Motherboards

     AMD

     Intel

   Switches Äéêôýïõ

   Åîùôåñéêïß Óëçñïß Äßóêïé

 Åðáããåëìáôéêüò ¹÷ïò

 ÐåñéöåñåéáêÜ Ç/Õ

 ÁîåóïõÜñ IPHONE-IPAD

 Audio-Video Repeaters

 Ç÷ïò-Åéêüíá

 Ç÷åßá Multimedia

 Ðïëõìç÷áíÞìáôá

 GPS

 ÌéêñïóõóêåõÝò

 Media Players

 UPS

 Wi-Fi Tablet

 ÄéêôõáêÜ

 ÄÝêôåò ØçöéáêÞò Ôçëåüñáóçò

Newsletter
E Mail


Your name


 
.


' '. MANLI NFORCE 750A ÌçôñéêÞ ðëáêÝôá.

ÌïíôÝëï: MANLI NVIDIA NF750A AM2+ - Form factor: ATX - Socket: AM2 / AM2+ - Chipset: Nforce 750A - CPU: Phenom - Athlon - Sempron - FSB: 1066 MHz - Memory: 4 DDRII up to 8GB - Storage: 6xSATA - 1xIDE - VGA: Nvidia 750A SLI - Video Èýñá: VGA - DVI - HDMI - PCI: 2 - PCI EXPRESS: 2 x 16X - 2 x 1X - USB: 12 - LAN: 10/100/1000 MBPS - Sound: 8 Channel HD Audio

122,00€
   


  |     |     |     |