:  Greek  English   : 0 Items


 CCTV Êõêëùìáôá

 Gadget

   Adaptors-Óõíäåóéìüôçôá

   Gadget Ðáðáêïëïõèçóçò

   Internet Radio

   Ôçëåóêïðéêá -Êõáëéá

   USB

   ÄéÜöïñá

   ØçöéáêÝò Êïñíßæåò

 Hardware H/Y

 Åðáããåëìáôéêüò ¹÷ïò

 ÐåñéöåñåéáêÜ Ç/Õ

 ÁîåóïõÜñ IPHONE-IPAD

 Audio-Video Repeaters

 Ç÷ïò-Åéêüíá

 Ç÷åßá Multimedia

 Ðïëõìç÷áíÞìáôá

 GPS

 ÌéêñïóõóêåõÝò

 Media Players

 UPS

 Wi-Fi Tablet

 ÄéêôõáêÜ

 ÄÝêôåò ØçöéáêÞò Ôçëåüñáóçò

Newsletter
E Mail


Your name


 
.


' '. CMP-DIG-EGG 10 ØçöéáêÞ êïñíßæá.

ØçöéáêÞ êïñíßæá ìå ìïíôÝñíï ó÷åäéáóìü óå ó÷Þìá áõãïý 1,5". ÄéáèÝôåé åíóùìáôùìÝíç ìðáôáñßá ç ïðïßá óáò åðéôñÝðåé íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ïðïõäÞðïôå èÝëåôå. Åßíáé ðïëý åýêïëï íá áðïèçêåýóåôå ôéò öùôïãñáößåò óáò, ÷Üñç óôï ðñïåãêáôåóôçìÝíï ëïãéóìéêü plug & play. Åßíáé óõìâáôÞ ìå Windows® 2000, XP êáé Vista. ×áñáêôçñéóôéêÜ: - 1.5" Ïèüíç - 128x128 CSTN ïèüíç - 16 Mbit (2MB) RAM - 3.7 V 180 mAh ìðáôáñßá - USB ÁðáéôÞóåéò óõóôÞìáôïò: - Windows® 2000/XP/Vista óõìâáôÞ - Pentium/AMD-based PC (Þ éóïäýíáìï) - 150 MB åëåýèåñïò ÷þñïò óêëçñïý äßóêïõ - Min. 128 MB RAM - 1 åëåýèåñç USB èýñá - ×ñþìáôá (16 bit Þ óõíéóôÜôáé õøçëüôåñï) - ÁíÜëõóç ïèüíçò 1024 X 768 Ðåñéå÷üìåíá: - ØçöéáêÞ êïñíßæá - USB êáëþäéï - Ïäçãßåò ÷ñÞóçò Ç ôéìÞ åßíáé ÍÅÔÏ êáé äåí õößóôáôáé åðéðëÝïí Ýêðôùóç. ÊáôáóêåõáóôÞò : KONIG

17,50€
   


  |     |     |     |