:  Greek  English   : 0 Items


 CCTV Êõêëùìáôá

 Gadget

   Adaptors-Óõíäåóéìüôçôá

   Gadget Ðáðáêïëïõèçóçò

   Internet Radio

   Ôçëåóêïðéêá -Êõáëéá

   USB

   ÄéÜöïñá

   ØçöéáêÝò Êïñíßæåò

 Hardware H/Y

 Åðáããåëìáôéêüò ¹÷ïò

 ÐåñéöåñåéáêÜ Ç/Õ

 ÁîåóïõÜñ IPHONE-IPAD

 Audio-Video Repeaters

 Ç÷ïò-Åéêüíá

 Ç÷åßá Multimedia

 Ðïëõìç÷áíÞìáôá

 GPS

 ÌéêñïóõóêåõÝò

 Media Players

 UPS

 Wi-Fi Tablet

 ÄéêôõáêÜ

 ÄÝêôåò ØçöéáêÞò Ôçëåüñáóçò

Newsletter
E Mail


Your name


 
.


' '. CMP-BLUEKEY31 Ìini Bluetooth...

Ìini Bluetooth ðïõ óáò åðéôñÝðåé íá óõíäÝóôå áóýñìáôá óôïí Ç/Õ óáò, ôï êéíçôü ôçëÝöùíï, PDA Þ êáé áêïõóôéêÜ ôå÷íïëïãßáò Bluetooth. ¸÷åé åìâÝëåéá 20 ìÝôñá. ×ñÞóìéï ãéá íá áêïýôå ôçí áãáðçìÝíç óáò ìïõóéêÞ, íá áíôéãñÜöåôå öùôïãñáößåò êáé Þ÷ïõò êëÞóçò. - Bluetooth V2.0 êáé V1.2 - Õðïóôçñßæåé Bluetooth äåäïìÝíá öùíÞò - Ôá÷ýôçôá ìåôáöïñÜò äåäïìÝíùí: 3 Mbps - ËÞøç / ÁðïóôïëÞ ÅìâÝëåéá: 0-20 m - Windows® 2000/XP/Vista êáé Mac OS 10.3.5 Þ íåüôåñá ÊáôáóêåõáóôÞò : KONIG

9,90€
   


  |     |     |     |